Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere bijzonderheid, daar ik aan dacht, is de fabel van den ezel bij fedrus. De vijand was in het land gevallen, alles vluchtte, wat vluchten kon; een der burgeren, zijne beste goederen op een ezel geladen hebbende, dreef den lang-oor aan, om zijne flappen nu te verdubbelen . ten einde den vijand te ontkomen; maar het beest hadt 'er geen ooren naar. Zou, vraagde hij , de vijand mijn pak, dat ik te dragen heb, ook verdubbelen' Hij hadt zoo veel als hij torsfchen kon. Ik geloof neen, zeide de oprechte man; en wat kan het mij dan fcheeien, zeide de ezel, wie of hier den baas fpeelt, als ik toch mijn pak moest dragen? De les dezer fabel bij fedrus is, dat het gemeene volk, bij alle omwentelingen, alleen den naam van hunnen heer en meesier verandert.

Ik hoop niet, dat pouw willemsen boos zal worden, als of ik hem hier bij een ezel vergeleek; noemt hij zich zeiven niet een' lompen boer? En behoef ik te verantwoorden, wat fedrus voor een duizend jaaren of anderhalf gefchreven heeft ?

Hoe het zij, de bovenftaande brief doet mij vragen; wat is een Patriot ? Hoe lelijk ook dit woord onzen pouw en zijns gelijken in de ooren klinkt, was het evenWel niet van ouds af een eerbied-waardig en heilig woord?

Mannen, gelooft niet, dat ik een L. ndverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goed Patriot; en die za'. ik fterven. Geven deze laatfte woorden van een grijzen dienaar van den Staat, oldenbarneveld , niet te kennen, dat die man 'er een lof in ftelde, als men een goed Patriot, is , en zijn een patriot en een landverrader niet twee regenflrijdige dingen bij hem, zoo ftrijdig als licht en duisternis?

Wanneer men het woord, patriot, vertaalt, betekent het een vaderlander; iemand, die het vaderland bemint. Indien pouw dit hoort, zal zijn drift misfchien wat bekoelen. Wie weet, hoe lomp hij ook is, of hij zich niet verbeeldt, een vaderlander te zijn, en of hij niet boos zou worden, als hem iemand zulks betwisten wilde?

Maar wat is nu het vaderland? wat is een vaderlander ? of patriot ? Is het vaderland niet meer dan dat plekjén grond, daar men geboren is, daar men opgevoed is, daar men een wijl' getrouwd, en jongens gemaakt heeft? Behoort 'er niet meer toe ? Zo dit dus is, zijn dan niet de wilden, de Hurons, de Kalifomiërs, de Croinlanders, de Koffers, de Hottentottm, Jumma fummarum, de onbe-

fchaafd-

Sluiten