Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZYDIG ONDERZOEK

over het gedrag der

REGTERS te DELFT

Met den Schry ver van de Poft naar den NederRhyn, dienende tot een Spiegel der Prins gezinde.

Mijn Vaderlanders.' mijn dierbaare Landgenooten!

Wie gy ook moogt zyn, groot of klein, ryk ot arm, leent voor een kleine poos u aandagt, llaa een onbevooroordeeld oog op dit Schildery van Aakeligheid , van Wreetheid en fchreuuWend ünregt, dat ik uEgt ên waarachtig zal vertoonen, en beoordeelt zonder drift de denk- en handelwyze der Regters, gehouden en nog houdende met den Heer Philippus Ferbrugge, fchryver van het gcagte Weekblad de Poft naar dm Neder Rhijn , en oordeelt zeg ik, aan welk een kant men de Tirannie en Onderdrukking moet zoeken, en of de zulkri' die liaar keurige penne voor 's Lands welzyn fcherpen, die voor zen Stadhouderlijke Regeering y veren, die den Burger en Ingezeeten het gevaarlyke van zaamgerotteVrycorpfen tragt onder de oogen te btej gen» haar tragt de oogen te openen voor zulke Gelchriften die niet anders dan Laiter en Oproer blaazen , die 's Lands Hooge Magten ichenden, het &tadhoudtrlykeHuis op de Hoogftgaande v/}rs ongeftraft verguizen; zulke monfters myn Landgenooten, du zich aan die bovengenoemde Haatelykhe«den fcbuldig maaken, vinden Befcherming, gian ongeftraff haar gng, hoe oproeriger hoe beeter: maar die

voor

Sluiten