Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C42 )

öerdam hun niet gelijk vonnisfen, daar zij tegeHs 't ze fdï Placcaat gezondigd hebben? Ik geloof Hespe uit boos! eid van zijn hart , Arends uit onkunde, maar dat raakt Scl eepenen niet; zij vraagen maar: is 'er eene wet tegen'? ja — en dan zonder op het fujet te letten, vonnisfen zij naar de wet. En wat is de Rechtvaerdigheid in een Rechter? immers dat hij met voorbijziening van alle andere dingen, op de daad ter beoordeeling, de omftandigheid des tijds.j en de wet

waar uit de daad beoordeelt moet worden , let. Ea>

eer ik in uw oordeel over Scheepenen van Amfterdam viel, moest ik al ontzachlijk veel en fterk bewijs hebben, en dan nog zou ik met referve handelen, mijne gegronde vermoedens bij den Souverein deezerProvintie inbrengende. Of weet gij niet, dat met op die wijze over Scheepenen te fpreeken men zich aan gekwelde Hoogheid fchuldig maakt? want 't is eene regel in derechten, wat door mijn hevelgefehiedt is even iftk bet zelfs deed; en Scheepenen van Amfterdam en iedere Scneepensbank door de geheele Provincie, zet in de crimineele vonnisfen: doende recht in der. „aam end* van wegens Hun Ed: Groot Mog: de IJeeren Staaten van Holland en Westvriesland; een Scheepens vonnis moet dèrbalven als eene daad van den Souverein befchouwd worden, tot dat de Souverein-dat zeiven nul verklaard. Immers als uw vader u eene generaale procuratie voor zijne affaires geeft, en uw werkvolk zich verzenede, gij zoudt het aanzien als eene daad niet min regens uw vader, dan tegens u gepleegt werdende.

Eunobarbus. Ja, ja, de kundige Vari der Kemp laat , ons genoeg begrijpen, wat wij van die Scheepenen, die bij als jonge Heertjes voordek, te denken hebben.

„ Hier riep de Schipper: wie moet 'er aan Drinkhuizen „ uit? en Eunobarbus ftond op, bedankte ons voor „ ons aangenaams gezelfchap, maar wenschte wel, zoo hij

• „ zeide, dat een Heer als Plinius minder /Jris/ocratiscb „ en vooral minder Prinsgezind dacht; een lesje van Van „ der Kemp , Van Schelle , Vrede of 't Hoen ; of een „ avondje op Drinkhuizen doorgebragt, zou hem, zoo

. „ hij zeide, nuttig zijn; en verliet ons met al den wind van „ eenen zoon der losbandigheid."

QftUf

Sluiten