Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 65 X

vinden zyn. 'Ik herzeg het, de vyand bevond zich in onze nabyheid , en zo het voor een geboren Fransch Burger onverfchoonbaar geweest ware, indien hy zynen post, in zulk een tydsgewrigt, nedergelegd had, zou het dit voor een vreemdeling nog oneindig meer geweest zyn. Wanneer men in dienst van eene andere Mogendheid overgaat, is men nog des te mear in de verpligting van die te verdedigen, naar maate mén daar toe te minder verpligt was, wyl men in derzclver ftaaten niet gebooren werd. Een geboren Burger kwyt zich eiken dag min, of meer van zyne pligten, ten aanzien van zyn geboorte-grond •, doch een vreemdeling, die zyn aangenomen Vaderland alleen dan in de daad dient, wanneer het met een vyandelyken aanval bedreigd wordt, en men deszelfs

gren-

zaam onderrigt zyn, niet kunnen ontkennen, niets anders, dan gevaaren van allerlei aart, ja zelfs een byna gewisfen dood voor oogen had; als mede de overtuigende bewustheid, dat ik door een zodanig gedrag, benevens die myner braave Franfche Spitsbroederen, die met my te Frankfort aan hunnen pligt zyn getrouw gebleven, waar onder ik ook die genen telle, die voor hun Vaderland al ftrydende een roemvollen dood vonden, — geheel een FraBSch leger gered, tn daar door eenen wezenlyken dienst aan het Fransch Gemeene-best bewezen heb — deze overtuiging, zeg ik, zal my geduurende het overig gedeelte van myn leeven tot eene bron van wezenlyk genoegen verftrekken , en het best in ftaat zyn, om tegen alle die tallooze rampen , onaangenaamheden , en bykans onöverkomelykc nadeelen, die de inneming van Frankfort my heeft veroorzaakt, eeniger maate opwegen. *

Sluiten