Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 272 ):(

antwoordde , tooncn duidelyk, dat ik niet ophield , onderftand te vraagen , ten einde dezelve te verdedigen , cn dat Custine van zyne zyde niet ophield , met my denzelven te weigeren.

No. 20. De Franfche krygsgevangen Officieren , die zich te Marburg bevinden , aan den Prefident der Nationale Conventie.

'burger president!

No. i. Wy vernemen met leedwezen, dat verfcheiden dagbladen zich, ten aanzien der Magiftraat eti Burgeren van Frankfort, lasteringen veroorloofd hebben , waar van het onze pligt is , de noodlottige gevolgen voor te komen.

De eer der Franfchen, de grondbeginfelen van rechtvaardigheid , die de Franfche natie heeft aan den dag gelegd , cn die dezelve de achting aller volken moeten verwerven, leggen ons de verpligting op, om fteeds de onfchuldige van de fchuldigen te onderfcheiden.

Wy ontveinzen geenzins de buitenfpoorigheden, door het graauw van Frankfort, en wel in zonderheid de vreemde handwerksgezellen, en jooden, gepleegd •, wy willen gcenzins voor geheel de Natie verbergen, dat derzelver gruwclykheden en woedende drift, om de ondernemingen des vyands te onderfteunen , het oogenblik, waar op wy overwonnen werden, verhaast, de middelen ter onzer verdediging vernietigd , en de beft-

Sluiten