Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):< -74 X

De Officieren , Onderofficieren, Vrywilligers en troepes van linie der Bataillons der Vosges, Saihtonge, en Haute Saöne, benevens de Commisfarisfen van Oorlogen beambten der Franfche bezetting van Frankfort^/? den Generaal Custine.

burger-generaal!

No. 2. De Franfche foldaten, te Frankfort krygsgevangen gemaakt; doch wier denkwyze vry gebleven is, doordrongen van de weldaadcn, welke zy tc Frankfort ontvingen, zyn aan hunne eer het wederleggen der onwaarheden verfchuldigd, welke men aan de edelmoedige Burgeren van Frankfort, ten aanzien hunner handclwyze op den dag van den 2 December , aantygt. Om deze rede is het, Burger-Generaal, dat wy u de gebeurenisfen, zodanig, als dezelve hebben plaats gehad, willen mededeelen.

Den 2 December , des morgens te 7 uuren , naderde de vyand de ftad , en berende die aan alle zyden op den afftand van een kanonfehoot; te half agt uuren vertoonde dezelve zich voor de poorten, om 'er binnen tc rukken. Dan wy, getrouw aan onzen eed , hebben denzelven met het klein geweer te rug gedreven. Drie maaien is dezelve afgedeinsd, en drie maaien heeft hy ons met zyn gefchut van nieuws aangetast. Wy hebben ons alstoen, als Franfche Burgeren verdedigd. Na een gevegt van twee uuren , en, na dat wy al ons buskruid verfchoten hadden, hebben het graauw en de vreemde handwerksgezellen, die zich te Frankfort

be-.

Sluiten