Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 334 yc

Wis myn lot zou zyn. Zelfs heeft een duitfche Officier den Burger Bertrand, verzekerd, dat de-bevelen in het Duitfche leger reeds gegeven waren, om ons allen over den kling te jagen, wyl de ftad ftormenderhand ingenomen was. Welligt zou dit bevel ook werkelyk ten uitvoer gebragt zyn, zo de onverfchrokkenheid van den Burger Bailly, dien het gelukte , met den vyand in onderhandelingen te treden, dit niet verhinderd had. Het is gedceltelyk aan den goeden uitflag Zyner zending, doch vooral aan de grootheid van ziel des Konings van Pruisfen, aan de waakzaame en menschlievende zorg des Hertogs van Brunswyk , die der Pruisfifche en Hesfifche Generaals, en van verfchei den leden der Magiftraat, als mede der waare Burgeren van Frankfort, gelyk ook aan de waakzaamheid , de ftandvastigheid en het roemwaardig gedrag des Capitains van Muller, van de Hesfifche Garde, — dia het piquet Grenadiers commandeerde, het welk de vyandelyke Generaal aan den Burgergegeven had, met bevel, om de colonne voor uit te trekken, — dat ik, benevens een menigte Franfche Officieren en foldaten, het leeven verfchuldigd ben. Het ftrekt my tot een genoegen, deze hulde myner erkentenis hier te hernieuwen, en aan de onvertzaagdheid en menschlievendheid der Pruisfifche en Hesfifche Generaals en Officieren dat recht te doen wedervaren , het welk ik aan hun fchuldigd ben.

Ik aarzelde niet, een dood , dien ik als zeker befchouwde, boven eene fchandelyke vlugt, en de verwytingen te verkiezen , welke ik zoude verdiend hebben , door myne dappere wapenbroederen, die het my onmogelyk werd , Frankfort te doen ontruimen , wanneer

Sluiten