Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kortheid van tijd voor, welken hij belleed heeft, om zijne waarnemingen te doen , en hiermede waant men , alles ter zijner wederlegging gezegd te hebben , en men vergeet intusfchen, dat, om in korten tijd veel nieuws te zien , behalven een paar goede oogen, niets meer vereischt wordt , dan dat 'er waarlijk veel nieuws te zien is.

Men zegge niet , dat , daar ik zo even van de zwaarigheden gewaagde , welke den Vreemdeling de kennis van het land zo moeilijk maaken, ik mij zeif tegenfpreke : want het is juist om deze reden, dat het den Reiziger zo gemaklijk is, voor een fcherpzinnig waarnemer gehouden te worden , en nog gemaklijker, zich zelf daarvoorte houden:'t is jtiist, zeg ik..om de/eifde reden, dat het mij ten uiterften moeilijk fhljiji.t, om regtmatig en naauwkeurig te oordeelen. Het naiiohaak charakter en de toeftand van een Volk hangt geenszins van 6ém of van eenige weinige omftandigheden af , maar wordt alleeu bepaald door den zamenloop van dat alles, welk zo wel van nabij , als van verre , daarmede in verband ftaat. Men kan zeer veele gronden en daadclijkheden kennen, zonder dat men in ftaat zij, om te oordeelen; ja, men kan zelfs, hoe meer gronden men verkrijgt, des te meer zwaarigheden vinden , om eene juiste gevolgtrekking ia maaken. Hoe dikwerf hooren wij niet, over één enkel mensch, een allerfirijdigst vonnis vellen, hoezeer een ieder , die van hem fpreekt, beweert, dat hij hem in ontelbaare gevallen heeft waargenomen •. en dan zoude het zo gemakli.k zijn , om de denkwijze van een geheel Volk te doorgronden; dan zoude het

zo

Sluiten