Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 413 )—

heïd, geene blinde liefde, geene gewaande welvoeglijkheid of mode, geene vleiende toefpraak van andere menfchen , of vertroeteling uwer Naastbeftaanden, wie zij ook zijn mogen, moeten immer bij u in aanmerking komen , om u van dit rechtfchapen doel te verwijderen. Dit ée'nig oogmerk moet gij uwe Kinders zeiven doen erkennen: gij moet hun overal toonen, dat gij geenszins willekeurig handelt, maar alleen hunn' waare best beoogt. Dit zal niet flechts u zeiven voor veele verkeerdheden behoeden; maar gij zult uwe Kinders zeiven bereidwilliger maaken , om zich door u te laten beftuuren. Immers, wanneer gij alleen naar willekeur handelt, en hunne gehoorzaamheid, zelfs met drift, vordert, dan worden zij verbitterd en verhard; verliezen alle geloof in recht en onrecht, en krijgen geen genoegzaam bezef, noch overtuiging van het goede en kwaade; en dus bederft hun hart en hun verftand te gelijk. — Neem u hierin de handelwijs van God zelf ten richtfnoer , als Die ons , in alle zijne geboden en verboden , de nadruklijkfte overtuiging verfchaft , dat Ilij niets anders , dan ons waare geluk, bedoelt!

Ten tweeden. Begin uwe opvoeding zeer vroeg, zelfs in de eerfte jaaren! De vermogens van onzen geest zo wel, als de aandoeningen en neigingen van het hart, ontwikkelen zich in den meusch zeer vroegtijdig, en worden deze allen, of eenigen derzclven , verwaarloosd of onderdrukt, dan begrijpt gij zelf, dat derzelver infpanning, met den toenemenden leeftijd, hoe langer zo moeilijker wordt. Ontvangt Ee 3 eea

/

Sluiten