Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 34 )-

orde der huislijke bezigheden , in fpaarzasmheid ea

huishoudenli k overleg, en in huislijke vrede.

Tot de ftipfte naauwkeurigbeid en orde der huislijke bezigheden behoort

Vooreerst ; Dat gi" , als Man des huizes, alles ten gepasten tijde verricl r. „ Alles," zegt één d:r oude Wijsgeeren te recht , ,, heeft zijnen tijd ; zo wel het eten , als het flapen ; de arbeid, als het vermaak enz. Dezen tijd zorgvuldig en naar behooren te gebruiken, h;et orde te houden. Hij, die onördenlijk leeft; dat is, die geenszins ran elke zaak den tijd overlaat , welken haar de natuur heeft aangewezen ; die , bij voorbeeld , des nachts arbeidt, en den dag met fpel of allerleien tijdverdrijf doorbrengt, benadeelt zich in duizenderleie opzichten.

Ten tweeden , dat Gij alles fpoedig en zonder uitftel verricht. Gij behoort , ten dien einde , altijd die dingen voor oogen te hebben , die u het naast betreffen en allemodigst zijn, en gij behoort niet te rusten, vóór dat dit alles is^ afgedaan. Gij moet liever den arbeid in voorraad doen , dan denzelven uitteflellen : want de ondervinding zal n dikwerf leeren , dat zomwijlen zeer oaverwachtte verhinderingen tusfehen beiden komen, welke veroorzaaken, dat de uitgeftelde arbeid of geheel agterweeg bf ift, of naderhand , niet dan ten halve, en met overijling gefchieden kan.

Ten derden. Ook behoort gij alf, wat gij doet , van ganfehen harte te doen. 'Er zijn menfchen, die altijd duizende dingen te gelijk in het hoofd hebben,

die

Sluiten