Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 36" )-

fchen gierigheid en verkwisting , dan behoort hiertoe:

1. ) Dat gij uwe uitgaven en inkomden niet op een ingebeeld (lot laat aankomen; maar, dat gij uwe inkomden bereekent naar eene middenfora uwer overwinst, bij overdag gemaakt, en dat gij tegen dezen ontvangst alle de hoofdartikelen der huislijke Hitgaven overdek , en alsdan bepaalt , hoeveel gij aan dezelvert , naar gelang uwer inkomden, befleeden moogt. Dit alleen kan genoemd worden, eene juiste balans te maaken. Hij, die dit zorgvuldig in acht tieemt , zal , met uitzondering van buitengewoone rampfpoeden, nimmer in fchulden geraaken.

2. ) Om, echter, deze balans zoo juist, als eerlijk, te maaken, moet gij, onder de artikelen der uitgaven, eene naauwkeurige verdeeling in acht nemen, ten einde het gewichtige, welk boven all* het andere niet wel bezuinigd kan worden, van het mingewichtige te onderfcheiden. De waare verdeeling daarvan is deze :

Vooreerst, komt in aanmerking al het gene het leeven en de gezondheid van u zelf en van uwe huisgenooten betreft. Hiertoe behoort alles, wat het huisgezin ten aanzien van fpijs ea drank voeden moet.

Ten tweeden ; De noodwendige bedekking door kleederen, en de beveiliging tegen wind en weder, door eene gepaste wooning.

Ten derden; Alles, wat tot de opvoeding uwer Kinderen onontbeerlijk is.

Ten

Sluiten