Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 49 3-

krachten en de geneuchte van eenen aangenaamen fmaak? En waardoor worden, nu, deze oogmerken bereikt? Door menigte, door verfcheidenheid en kostbaarheid der fpijzen ? Neen: — of zal men niet even zeer verzadigd kunnen worden met één, als met zes fchotels? Of zou men meer voedzel en kracht erlangen van een fchotel fpijze, die 3 guldens, dan van een, die eenige weinige ïluivers kost? — En het genoegen? Ach! vraag den Armen, wat eigenlijk zijne fpijze faust? Zie eens, hoe aangenaam het hem fmaakt; hoe vergenoegd hij is, wanneer hem de honger ter tafel roept, wanneer zijne Kinders rondom hem vrolijk zijn, en met hem even fmaaklijk fpijzen? Waarlijk, eene eenvoudige, rein en wel toebereidde fpijze, door eenen honger gefaust, welken de arbeidzaamheid verwekt heeft, en door eene gezonde maag en een vrolijk hart verbeid, verfchaft meer waarachtig genoegen en ligchaamlijk voedzel, dan de rijkfte tafel van den wellustigen, die zo zelden uit honger, en meest altijd uit zatheid eet.

Even zo is het, ten tweeden, gelegen met wooning en kleeding. Derzelver voornaame doel is befcherming tegen de onaangenaamheden van wind en weder, van regen, hitte, koude enz. En waardoor anders wordt dit doel bereikt, dan door fmaak, reinheid en gemak? Overvloed en pracht baat niets; zelfs de zucht., om te behaagen, vordert daarmede niets; want eene Vrouw , die zelve fchoon is, zal ééniglijk daardoor behaagen, dat haare kleeding rein, net en met fmaak gemaakt is. De kostbaare edelgeftccn-

ten,

Sluiten