Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 4= )~

waardig gebruik heeten, aan kleederen, die dagelijks bederven, of aan eene menigte van eetwaaren, die men niet genieten kan, zonder zich te overlaaden? Waarom zoudt gij u juist daar laten zien , waar de verftandige zijn oog niet henenwendt, dan alleen, om uwe dwaasheid te belagchen,en waar de nijdigaard alleen het oog op heeft, om u te befpotten ? — Waarom, indien de goede God u met overvloed zegent bedenk echter, dat gij dan eerst overvloed hebt, wanneer uwe wezenlijke uitgaven, volgends de bovengemelde orde, voldaan zijn

waarom zoudt gij u dan niet liever daarin laten zien, waarin geen nijd u vervolgt, alle deugdzaamen u zegenen, en gij overal bemind wordt? — Waarom niet •

tot nut van 't algemeen , — ter onderfteuning van noodlijdenden — ter redding van ongelukkigen?

Gij kent onzen vriend S.; gij weet , hoe eenvoudig hij , zijn' Vrouw en Dochter gekleed gaan, en hoe zorgvuldig hij de waarde van den burgerlland poogt te handhaaven , zonder immer tot de weelde der grooten uittefpatten : nog onlangs is mij van hem iets verhaald , dat ik thands aan u berichten zal. Hij hoorde naamlik, dat zeker man, reeds zederd een half jaar , om zijne fchulden gevangen zat : dat zijne familie daardoor te gronde ging, omdat 'er niets gewonnen werd, en dat de geheele fotn , met welke de Man te helpen was, ruim 200 guldens beliep. Met de uiterfte bedaardheid ging hij in zijn lesfenaar; nam 'er het geld uit; ging, zonder eenige de minde beweging te maaken, naar het Stadhuis, en bevrijdde zijnen medeburger van • gevan-

Sluiten