Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 43 3-

vangenis en fchuld , zonder het gefd terugtevorderen. Wat dunkt u, moet deez' Man, verre van eene gewaande grootsheid in kleederpracht of gastroaaien, niet eene hemelfche vreugd gefmaakt hebben, In weltedoen ?

Eene verflandige fpaarzaamheid en huishoudenli'kheid alleen , welke ik zo even heb aangeprezen , kan u tot een welgefteld man maaken ; kan u in (laat Hellen , om den wellust der weldadigheid te genieten, en uwe Kinders des te beter te verzorgen; kan u de achting aller braaven doen verwerven ; uwe Kinders door uw voorbeeld voor al hun leeven onderrichten , en u het zuiverst en duurzaamst genoegen verfchaffen.

Doch , laat ik nu van het derde hoofdvereischte def huishoudkunde fpreken , welk ik flraks even aanroerde , naamlijk, de Huislijke Vrede.

De ondervinding , mijn Vriend , heeft u genoegzaam geleerd, dat alles in een huishouden den kreeftengang gaat , waar geene eendracht heerscht. Het is dus van het hoogst belang , te weten, op welke wijze men dit kostbaar kleinood bewaaren moet.

i.) Het eerfte vereischte daartoe is wederzijdfche hoogachting. Daar deze mangelt, is de huislijke zamenleeving vol van oneenigheden. Gij zult reeds meermaalen gezien hebben , dat zommige lieden, in hunnen ftaat van Bruid en Bruidegom, zeer eenig en vergenoegd leefden, en dat zij , flechts weinige weeken na de bruiloft, in twisten en oneenigheden geraakten , omdat zij ophielden , elkander met die achting

i

Sluiten