Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 23= )-

Ook kunnen die gezellige betrekkingen geenen zeer strooien invloed hebben , welke alleen op eigenbaatige en noit lang onderling eenftcmmige driften en hartstochten der leden gegrond, maar niet door zedenlijke gevoelens gevestigd, of door magt or-derfteund worden. Integendeel fchijnt , uit hoofde van de natuur der zaak, de allerflerkte invloed uit die gezelfchappen en maatfchappijën te moeten ontdaan, welke den Godsdienst ten grond, en de redenlijke natuur ten voorwerp hebben; gelijk dan dit ook de ondervinding vfe religieufe ordens en kerklijke genootfchappen , in welken de Godsdienst wezenlijk de hoofdgrond der verëeniging is, meerendeels openlijk te kennen geeft. Men vind niet wel, bij eenige andere zoort van verbindtenis, meer geweldige hervormingen en gelijkvormigheden van charakters, dan in dit geval.

Natuurlijke trappen van den invloed der Maatfchappij op de befchaaving en verandering van den Mensch.

Ook beeft de maatfchappij en gezellige verbindtenis niet altijd , noch bij alle onderfcheiden trappen van ouderdom in kunde, eenen even fterken en gelijkzoortigen invloed op den mensch. Wanneer wij zijne oorfpronglijke nnuur en zi,ne betrekking tot de uitwendige zaken overwegen, zoo blijkt , dat in het eerst de zedenlrke, of in hit algemeen vrije en niet door geweld onderfteunde, invloed van andere . ) men-

Sluiten