Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_r 4-9 3-

Hoe fchoon prijkt niet natuur ! Wat wisling, hoe verfcheidca

Daalt't al ommerkbaar af; doch blijft op 't naauwst verknocht? 't Werkt al eenftetnmig zaam: waar Ge ook uw blik moogt wenden ,

Geen fprong, geen gapend vak, dat's Scheppers plan ontfiert! En, hoe zich 't al verkeer, geen los, geen wuft vermogen ,

Dat ooit een eenig flip uit 't ruim geheel verdelgt. De Aardsengel flaart, ontzet: vervoerden opgetogen

Zinkt gansch het Gceftendom voor's Mankers troon ter neêrj Vereert, oneindig God! uw fcheppead alvermogen,

En zingt een lofgezang aan uwe liefde toe. En zou dan de Oppermagt mij, mij alleen verdelgen?

Mij, die met 't Englenkoor zijn liefde ook roemen kan ? Vermeetele aardling zwijg! -- Wilt ge uwen Schepper hoonen?

Dien Maaker, die voor U de teerfte zorgen toont! Nec:i,'k waar doot het grootseri—ik wil — eer nooit aan 't ftof onttogen,

Dan , dat dit ftout beftaan de Algoedheid tergen zou: Ja, ziel! erken uw deel: voel , voel uw eigen waarde!

Voed vrij die grootfche zucht, waarvan uw boezem zwoegt. Steeds wenscht Ge, en niets op aard kan dezen-wensch verraden,

ó Neen, dit eindig rond is hier niet groot genoeg. Volmaaktheid , nimmer 't deel der ondermaanfche dingen ,

Vervult de ziel alleen, die nog haar oorfprong kent: Dan, werd deez' firre zucht naar 't eindloos fchoon , 't verheven ,

Die zucht, aan 't moedig hart des ftervlings reeds zo waard, Die zucht, door God alleen in 's ftervlings borst gefchapen ,

Die zucht, werd die ten beul der menschheid flechts bereid? Neen.Almagt! neen, uw wenk fchiep mij tot reine vreugde, ( Uw roem en mijn geluk is 't doel van mijn beftaan!

V 4 j«,

Sluiten