Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C )-

menfchelijk verftand, thands nog door eene heilloze' onverfchilligheid jegens waarheid en dwaaling te diep vernederd, tot zijne oorfpronglijke waarde en kracht herfteld , in zijne rechten gehandhaafd en dus eene burgerlijke, godsdienftige en ftaatkun! dige vrijheid algemeen wordt ingevoerd? Waardoor toch kan de mensch zich meer verheffen ; wanneer kan hij gereekend worden, het doel zijns Scheppers meer te bevorderen , dan door geluk te ftichten waar het hem mogelijk is, en dus , zooveel zijne' natuur gedoogt, de voetftappen te drukken van Hem, die daarin zijne grootffe gelukzaligheid geniet, dat Hij zijne fchePzels gelukkig maakt, dat Hij eeuwiglijk zegent!

Hoe ver intusfchen is het menschdom van dezeedelaardige beginfelen niet verwijderd? Hoeveele gewesten zugten nog onder de kluifters der jammerlijkfte onkunde, door welke het verftand naauwlijks tot eene eerfte oorzaak verheven , en het hart voor eenige veredeling kan vatbaar gemaakt worden ! welke woestheid van aard en zeden, zoo zelfs, dat de menschlijkheid daarvoor beeft: volken, zonder regeeringsvorm, zonder wetten, alleen door overmagt en geweld beteugeld, of door ontzinde woestheid overhellende tot allerleie gruwelen; volken, eindelijk, alleen door eigenbaat gedreven, en gereed, hunnen flaafteri van kant te maaken, zodra hun bijzonder belang langs geenen anderen weg kan bevorderd worden! Maar, misfchien maaken hier de Volken eene uitzondering, die door de Ieere des Euangeliums beftraald zijn, en met den naam van befchaafde Natieën pronken?

Sluiten