is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Israēlieten voor de tyden van Jesus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koningen van Juda en Israël. V. Boek.

ii

Hoofdst.

Zedenbederf en tusfehen regeering in is. raël, naden, dood van J:roboam II.

Halfjarige regeering van Zachatias.

Ondergang van het huis van Jehu.

402 GESCHIEDENIS DÊk werp, naamelylï, Israël, als Israël, dat i| te zeggen, de altoosduurende , nooit ui tftervende, natie was , die men zig nimmer geheel zonder egte kinderen van Abraham kan verbeelden.

Offchoon de affehilderingeri, welke Amos en Hofeas van hunne tydgenooten geeven, gedeeltelyk nog op de tyden van Jeroboam II. pasfen ,• .betreft nogtans veel, en wel juist het ftërkst dreigende Van dezelve ,* meest de naastvolgende regeêringen. De welvaart, waartoe deeze Koning de Hammen verheven had, duurde naauwelyks zo lang als zyne regeering;' En het by deeze welvaart fteeds toeneemende zedebederf,' waarover deeze beide Profeeten klaagensf was de oorzaak,- dat de door hen gedreigde ellende hun des te fneller overkwam. Na den dood van Jeroboam, had 'er eene tusfehen - regeering vóór omtrent twaalf jaaren" plaats (*); geduurende welke de grootfte verwarring heerschte, die mede den weg baande voor nog grooter onheilen.- Zacharias, eenen zoon van Jeroboam, gelukte het in 't eind, zig tot den troon te verheffen, waarop hy zig egter niet langer dan een half jaar wist ftaande te hóuden; Zelfs deeze ontgaat de berisping van den Theokratifchen Gefchiedboekerniet. Thans1 Was het huis van Jehu ryp voor zynen ondergang , dewyl hetzelve voor verfcheidene vroegere regeeringen niet week in godloos-

(*) Deeze te onderftelleh eischt de gèlyktydlge jaartelling. Ussekius ai Aiv;. Miindh 3220.