is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44°

romeinsche

IV.

BOSK f.

HOUFDST,

J. voor C.

255J. van R,

497?

Veroveringen der Romeinen iaAfiica.

i

i

( J

( 2

deszelfs vergadering grootendeels uit leden beftond, die zelve het krijgsbevel gevoerd hadden, konden derzelver bedaarde raadflagen, fchoon zij de fnelheid der krijgsverrichtingen zomtijds ftremden, niet dan heilzaam voor de wapenen van den Staat zijn, die anders ligtelijk aan de eigene eerzucht van Veldheeren of de verblindingen van eenen vroegen voorfpoed te ongelukkig gewaagd worden.

De Confuls bleeven echter, geduurende het verbeiden der bevelen van den Raad, niet werkeloos: zij verfterkte ClyDea als den Romeinfchen krijgszetel in dele gewesten, en eene genoegzaame bezetting ter bewaaring dier ftad en het onliggende land agter gelaten hebbende, trokken zij met hunne overige benden op frooperijen uit langs welbebouwde en rijke landerijen, waarin, zinds de tijden van igathocles, den dwingeland van ncilie, geen vijand deszelfs verwoestenle krijgsknechten gezonden had. De 'choonfte en prachtigfte landgoederen keverden den rijkllen buit aan de onverhinierde Romeinfche benden. Bij het ontaglijk aantal van weggevoerd vee, keerden