is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 Leven van Frederik

leven zyn zoo menigvuldig , en zoo digt op eeü

getaft , dat deze bladeren die niet alle konnen

bevatten.

Wy bevonden ons eyndelyk in vryheyd teBraurau, op de grenzen van Bohemen , van waer ik zonder uytftel de twee peerden nae Glatz zond , met den fabel van den Onder - Officier , die wy mede genomen hadden ; alles toegeftierd aen den Generael Fouquet. Den brief die ik mede zond , beviel hem zoo wel , dat hy alle de fèhilwagten die de wagt gehad hadden voor myne gevangenis en op de veilingen daer wy over gevlugt waeren , door de fpits - roeden dede jaegen. Op den dag van onze vlugt had hy zig beroemd dat het my voord-aen onmogelyk was iet te ondernemen om weg te geraeken , en hy vond zig dien zeKen dag bedrogen, 't Is zoo dat den ongelukkigen zonder befchernnng onderdrukt word van den laffen vermogenden , én den geweldenaer van den onnoozelen.

Toen zag ik voor d'eerfte mael myn land agter my ; ik ging al dwaelende van d'eene plaets nae d'andere, even als Jofeph naer het ontkomen vande handen der roovers, aen welke zyne broedershem verkogt en geleverd hadden ; het verliezen van al dat ik verliet, fcheeo my in d'eerfte bedwelmdheyd een dierbaer voordeel. Myne goederen , door myne voorvaderen eerlyk verkregen een pryze van hun bloed , wierden terftond aengeflaegen, en men handelde eenen jongeling van de edelfte , bekwaemfte en iverigfie voor d'eere van zyn vaderland en zynen Koning , gelyk den grootfien misdaedigen , den haetelykfien befpieder , den verfoeyelykften verraeder.

Ik fchreef aen den Koning , ftelde hem een nauwkeurig verhael van de ganfeke zaek voor daoogen, bewees op eene overtuygende wyze myne onfchuid, en verzogt recht, maer ik ojufing geen» antwoorde.