is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S FEBRUARY 1799.

77

by in hPt breede geallegueerd, verzoekende, dat den Hoofdgaarder H. Croeswyk hem zyn Koffymolen on. erwyld kost- en fchadcioos aan zyn adres terug zend.

Is na deliberatie en in confideratie genomen zynde, dat aan de Commisfie uit hec Beftuur, by eene genomen proeve, is gebleken, dat op de gemelde Handmolen Tarwe zoude kunnen worden gemalen, waar van Brood, genaamd Krop uit de Zak, zoude kunnen worden gebakken, goedgevonden en verHaan hec verzoek van den Supplianc af ce liaan en te wyzen van de hand.

En zal extract dezes gegeven worden aan hec Officie- Fiscaal cot narigc en aan den Supplianc om zig daarnaar ce reguleren.

Op voordragt van de Commisfie tot de Uitgewekenen, is na deliberatie goedgevonden en verilaan, de Commiefen ter Finantie te authorifeeren roe hec doen opmaken en depecheren van eene Ordonnantie ter goeder rekening, groot cweehonderd guldens, ten behoeve van voorsz. Commisfie en ten lasten van den Ontfanger Generaal.

En zal Extract dezes gegeeven worden aan de Commisfie cot de Uitgeweekenen en aan de Coramifen eer Finantie eer informacie en narigc

Op het geproponeerde van de Commisfie van Finantie is na Deliberatie goedgevonden en verftaan, de Commiefen eer Finantie ce auchorifeeren eoc hec doen opmaaken en depecheeren van eene Ordonnantie eer goeder rekening, grooc tweeduizend vyfhonderd Guldens, ten behoeve van de Commisfie cot Liquidatie der fchayergoedingen in den Lande van

Heus-;