is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 ARBEID dér

Onderfcheidenvoorftellen der Vertegenwoord,igers.

i

„ fchijnen wij hier, om met de Vertegen„ woordigers des Franfchen Volks over hem „ te fpreken , en voor hem de grootste „ hulde te vorderen , welke de Franfche „ Vrijheid aan zoodanige Mannen fchenken, „ zal, die wel zullen verdiend hebben bi} „ het Vaderland."

Na zulke vereerende getuigenisfen en vorderingen , werd ook de geestdrift der Vertegenwoordigers zeiven ontvlamd. Bijkans allen vroegen, te gelijk, het woord. Men wilde, als 't ware, elkander den roem -betwisten, om de nagedachtenis des overledenen te huldigen. Hier , werd voorgefteld, om eene der fraaiste kerken tot eene bewaarplaats te beftemmen van den asch van groote Mannen. Ginds, drong men, de plegtige wijze te bepaalen, waarop deze openbaare vereering gefchieden zou. Elders , wilde men voor de gantfche Natie eenen dag hebben afgezonderd, waarop, in alle Gemeenten, ten zelfden tijde, zulk een luisterrijk feest zou gevierd worden. Maauwlijks gedoogde eene zoo groote mengeling van verfchillende voorftellen een geregeld