is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

BOEB II, HOOFDST.

J. voor C

75J. van R, 677.

Prijs op het hoofd van sertO" Rit's gefield.

Mislukte poogingen ter herftilling van ] he' Gemesntsrnan'chap ] te Rome.

(

r n n d r< ei

44° ROMEINSCHE

tijd al te duidelijk zijne nog duurzaame vreeze voor dien vijand, om zijngefnork op overwinningen niet zoo verachtlijk als befpotlijk te maaken, door laag genoeg te zijn, om eenen prijs te ftellen op zijn hoofd, honderd talentenen twintigduizend bunderen lands beloovende aan den Romein, dis hem om het leeven zou brengen, en eene vrije en veilige terug komst binnen Rome, indien de moordenaar zelf een balling zijn mogt (1). <

Rome zelve was in dit jaar niet weinig ontrust geworden door veeier poogingen ter ïerftelüng van het Gemeentsmanfchap, 't velk sylla fchier geheel vernietigd had, Dezelven waren al fchierlijk na den dood 'an sylla aangewend, maar terftond loor de nederlaag van lepidus geëerd. L. siciNius, een Gemeentsv lan, had dezelven, in het volgende jaar, adruklijk hervat, zonder dat de toenlaalige Confuh zich in ftaatbevonden had< ïn, om zijne voorftel en met genoegzaame ideneti te keer te gaan, waarom zij zich ikel op de Hevigheid der tegenwoordige

orde

(O Plot. in sert. p. 579.