is toegevoegd aan je favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschiedenissen.

433

man, die, vier en dertig jaaren lang gewoon te overwinnen en te overtreffen, nu eerst in zijnen ouderdom de nederlaag en vlucht gevoelde. Zijn roem en magt, uit zoo veele veldflagen en oorlogen verworven, had eene enkele uure ten fchande en ten fpot gemaakt. Nog voor eenige oogenblikken door wapenen, paarden en vlooten omringd, was hij thands zoo kleen en gering geworden, dat de naarfpooring zijner vijanden zelfs zijne voetflappen niet vond (i).

Vol van zulke droeve gedachten reed ïompejus Larisfa voorbij; fchoon haare inwooners hem binnen haare muuren noodigden. Hij wilde hun door zijne inkomsi niet bezwaaren bij den overwinnaar, wiens vriendfchap hij hun aanbeval, en wiens nabijheid hij zelf ook te zeer moest duchlen: maar nam gaarne van hun eenig* noodwendigheden aan tot zijne verdere vlucht f» In de valleije van Tempt overviel hem de dorst, dien hij, voorovei ©p den grond liggende, uit de rivier der

(ï) Plut. in pomp. p. 657, 658. Ca) Dio cass. L. XL1I. p. 186. Ee 4

VIL

DOEK

X.

hoofdst.

J. voor C.

47' n

J, van K«

1