is toegevoegd aan je favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6S )

de zügt namelyk om myne eer en deugd te bewaaren, voortfproot, zo als my naderhand het vervolg leerde. Warehy niet tweemaal zo oud als ik, dan had ik hem zekerlyk voor een weinig jaloers gehouden; en zou minder fpyt over myne baldadigheid gevoeld hebben. Dit heeft my geleerd, hoe omzigtig men jegens zyne vrienden moet zyn, en hoe eene nietige beuzeling eenig roisverftand kan veroorzaken. Maar wy zyn, dank zy den Hemel, weder volkomen verzoend, en ruim zo groote vrienden als te voren. Hy had berouw van zyne eenvoudigheid, (zo als hy het geliefde te noemen) waar door hy zich had laten voorftaan, dat ik my van een laffen melkmuil te veel zou laten innemen; en my fpeet het dat ik wat al te los te werke gegaan had. Intuüchen moet ik u de ganfche hiftorie dier verzoening eens mededeelen.

'Er verliepen wel drie dagen, dat de Hr. Spiritusnm aan ons huis kwam, daar hy anders niet ligt eenen dag overllaat. Papa en Mama, hier over verwonderd, lieten vragen of hy zich ook niet wel bevond:

des