is toegevoegd aan je favorieten.

Memorie, houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het defensie-weezen, met bylaagen [...]. Met de resolutie van haar hoog mogende daar op genomen op den 28 october 1789

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat vooral zou behoren te worden eci-Tfe&neert , dat op gelyke wyze, als by Hun Hoog Mogende Refolutie van den 31 julv 1715 is vallgelleld, de Heeren btaaten der refpective Piovincien Hunne Gecommitteerden of Gedeputeerde Raaden of Staten, als ook de Magiftraten van de refpeciive bieden en Plaatfen, mitsgaders derzelver Officieren daartoe Zouden gelieven te houden, dat dezelve zullen zwéren die van de Convoyen en Liceluen in al e zaaken, hunne functie concernerende, dë behUlpzaame hand te bieden, en geenfints aan de Collegien ter Admiraliteit, in de exefrcitie van hunne functie, ot aan de Officieren van dezelve, in zaaken, concernerende de betaaling van *sLands reg en, direct of indirect, eenige de minlte verhindering, oppofitie, lefiltentie of anderfints te doen of te laaten doen; en dat wyders alle de Magiftraten in de Steden der refpeciive Provinciën in het byzonder zouden mogen worden verpHgt, om in den aanvang van derzelver bediening, en zulks telkens by verandering der Regeringen, te z"werenï dat zy in zaaken, die höpens eenige verhinderingen, refiftentien, of iets anders, voor hun mogten worden gebragt, zonder eenige diilimu* latie ot' cönn'wentie, tegen de ichuldigen zullen do rt procederen, volgens den letter van het Placaat, op den ophef der middelen geëmaneerd; en dat van deze beloften aan Hun Hoog Mog: kennis en verzekering zoude moeten worden gegeven. —

XVIU. Dat de Raden ter Admiraliteit, de Advocaten Fiscaals, Secretariilën, Commifen Generaal,als mede de refpective Ontvangers en Contrar.vieurs op denzelfden voet en onder gelvke comminatie, als by de voorfchreeven Refolutie van 31 July 171? breder is vermeld, by eede tot preecilc obfervantië van het valt te itelien Plakaat, zouden behoren te worden geobligeerd. Ln,

XIX. Dat eindelvk zou behoren te worden vaitgetteld, dat geene Minifters van de Kollegien ter Admiraliteit, als mede geene Officieren van de Convoyen en Licenten, Ontv.mgers en Contrarolleurs uitgezondert, voortaan zullen mogen wezen Leden van de Regrringe. —

Dat zy Gecommitteerden van gedagten zyn, dat door de vaiUielüng van een nieuw Plakaar, Lylt, &c. in voegen voorfz, mirsgaders tefiens door de voorlz arrangementen en prsecautien omtrent het werk der Convoyen en Licenten in het generaal, zeer veel zoude worden gecontribueerd tot eene egale en rigtige practyck van de voorfz middelen; en dat het een en ander, cömbïnatim genomen, veronderfteld, dat dezelve middelen by ƒ*• en uitgaande regteri zouden moeten blyven geheven worden, naar de gedagten van Hun Gecommitteerden, de eenige middelen zyn, om eenmaal tot dat gewenfcht eindé

k x van