is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BRIEF.

95

met een buitengewoon gerecht bediend, welk aan geenen der overigen wordt aangeboden. Zy hebben ook een formuliergebed op 't vertrek van een Pelgrim, maar 't wordt, zo ik meen, nooit gebruikt voor hun die van een andere Kerk zyn (*).

Men treft nog eene andere byzonderheid te Jerufakm aan, te weten 't maken van Ridders. In de reizen van heyman en egmond v. d. nyenburg lezen wy: voor ons vertrek van Jerufalem woonden wy nog zekere plegtigheid by, namelyk *t maken van Ridders van 't H. Graf. Die, welke dit zullen worden, behoeven juist zelve in perfoon te Jerufakm niet te verfcbynen, indien zy hunne volmagten flegts aan een anderen zenden, zulks is genoeg en kan voldaan. De Vader Guardiaan omgordt de aanftaande Ridders of hunne gevolmagtigden met 't zwaard van Koning godofridus de boulion, en doet hun deszelfs fpooren aan ; edoch om zulks in 't voorbygaan te zeggen, dit zwaard en deze fpooren zyn wel oud, echter konde men my geen vafte verzekering geven, dat zy waarlyk van Koning godofridus waren. Die Ridders beloven dan hier by, dat, indien de oorlog tot herwinning van 't H. Land wederom mogte beginnen, zy, of zelfs in perfoon verfchynen, of ten minften een man in hunne plaats zullen leveren; endertusfchen behoeven zy juist van geen adelyke afkomst te wezen, want als zy naaar geen handwerken tot hun beftaan

oef-

(*) pococke Reize, 2 Deel 2 Stuk bl, 22.