is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstig mengelwerk, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*0 Mathematifche eh andere Voorftetiefti

van des k'einften Wortel in desgrootflten Plas ^driemaal be?reepen is; zo nu het 'colled van ^ie Som en 'r PtoduSt deezer Wortelen faamen doet 614, vraagé men,wanneer deeze Predikatie gedaan is?

CCXXVI. VOORSTEL Dit en de twee volgende Voorfteilen door P. Vink.

Een Paardekooper heeft 16 Paarden, dewelke hy fliet 26 Lasten en 18 Mudden Haver kan onderhouden 12 Maanden lang: als hy daar nog by koopt 8 Paarden j hoe veel tyds zullen zy te faamen daar varl eeten , en hoe Veel zal hy ieder Paard des daags moeten geeven, om met die voorfz. Haver het geheele Jaar te kunnen fpyzigen ? (V)

De Autheur zegt : Antw. 8 Maanden te famen daar van eeten, en ieder Paard krygt 's daags & Schepel Haver: vraagfe is dit zo?

CCXXVIL VOORST E L. Drie Kooplieden maaken gezelfchap; A legt in een zekere Somme &PI.; B het Quadraat van A, en C bet midden Proportionaal - getal tusfchen A en È gedubbeleerd; winnen met dit geld de */ uit hunne ingelegde Som. Indien zy nn bevinden dat hun kapitaal en Winst met bet eindigen van de CompagJ niefchap bedraagt 930 &Vls. Hoe Veel heeft dafi'ïeder ingeleid, wat Is hunne Winst, en hoe veel den geheelen inleg? (j)

CCXXV1II. VOORSTEL. Door zekeren Generaal (welke met zyn onder", hebbende Manfchap een Beleg gemarkt hadde voor eene fterke Vesting), wierdt geordonneerd aan twee Officieren, om een coup te waagen met hunne

Com.

(O M. Wilkens Anihmetka, Gron. 1630. pag. 131,. N. 25.

(ö j. van der Schuüre Be fluit - Exemp,