is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A n ii e t kasteel. 9?

Myn Heer!

,, Cy hebt ons op eene onwaardige wys misM leid. — Wy weet en met zeekerheli , dat hel ■„ voórgegeèveh Ampt u nimmer beloofd is. At„ les is dus afgedaan. Denk nooit meer, zelfs tot ii aan den naam van haar, die het zig altoos tot

eene onuitwischbaare fchande zal reekenen , it i, flegts een oogeilblik te hebben kunnen achten.'''

„ Na dat myn ongelukkige Zoon dit doodelyfc

briefje gcleezen had, riep hy op de hartroe,, rendlte wys uit: zó dat ik dan op eens verliezen ■„ en myne eer, en al, wat ik meer dan my zelve 5, bemin l.... Dit zeggende befiorf hy; zynekni* •„ ten knikten, eh hy zeeg (daar hy my beide

zyne armen toereikte,) gevoelloos op den grond j, neder. Ik vlieg tot zyne hulp; maar! allerys■„ felykiïe verfcheurende herrinnering ! — Terwyl 1, ik meende, myn Zoon tederlyk aan myn hart ü te drukken , had ik reeds geen Zoon meer'. -—i 5, Zyne beklagenswaardige Moeder, die getuige

was van dit grievend fchouwfpel, fcheen als ., door dehzclfden flag getroffen. Haar verftand i, wierd gekrenkt; zy verloor het gebruik daar' i, van geheel-en-al, maar het gevoel van haare i, fmert niet. Een rampzalig flagtoffer der Ouderi, lyke tederheid, duurde het niet lang, of zy i, volgde haar ongelukkig Kind in het 'graf!....; i, Gedoemd, om de beide voorwerpen myner te-s

11. deel; G „ der"