is toegevoegd aan uw favorieten.

De arme heer van Mildenburg, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ca

DE AR'ME H EER

dert mail, die mij op deeze wijze misleidt, groote verpligting heb: hij is 't, die mijne vlugt uit het klooster heeft begunftigd; die mij door zijneri brief van aanbeveeling , de vriendfchap van deit braaveri biederdorp verfchaft, des de eerfte aanleiding tot mijn geluk in dit werelddeel gegeven heeft, en thans ondervind ik voor de eerlfe maal, hoe drukkend de pligt, der. dankbaarheid Wordt , wanneer mcii voor den weldoener geene hoogachting kan hebben: den Heer van bie* Derdorp zal ik van het gantfche geval niets zeggen.

Ondertusfchen kan ik niet ontveinzen, dat de geheele zaak mij nog zeer duister voorkomt: waar, hoe en wanneer heeft mildenburg kennis aan carolina gekreegen? hoe kwam zij in een gewest, zo verre afgelegen van haar vaderland en

van haar voorig verblijf? doch het is mis-

fchicn best, dat ik 'er niets meer van weete; mogelijk zou het gelukkig voor mij weezen, wanneer ik haar' geheel koude vergeeten.

Bijna had dit grievend bericht mij doen afzien van het voorneemen, om naar Europa wedertekeeren ; doch mijne zucht om detwaards te gaan heeft gezegepraald, en ik zal in Duitschland immers ook nog wel één plaatsjen vinden, alwaar ik onbekend, onvervolgd van de boosheid, en beveiligd tegen de trouwloosheid der menfchen, in rust en eenzaamheid mijn leven eindigen kan? mjjue tijdlijke omftandigheden beginnen weder te verbeteren; want het lot heeft eenige van mijne onder-