is toegevoegd aan uw favorieten.

Mosaïsch recht, of De ziel der wetten van Moses.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 §• £73* Onderscheid

dezelve niet mee anderen door heimlyke vervolging ( nachjieliur.g ) maar door dorst vertaaie , zullen myne meeste Leezeren liever in myne tweede Commentath ad Leges divinat de Pana Homicidii, pag. 28, willen nazien, dan dat hier de draad van onze rede , door het inlaifchen van een taalkundig onderzoek , het welk zy elders kunnen vinden , afgebroken worde. Dewyl voor het overige geen waereldlyk Rechter in het hart kan zien , noch duidelyk beflisfen , of hy , die eenen anderen met een doodiyk werktuig of het werpen van eenen fteen van het leeven beroofde , alleenlyk bedoelde hem eene wonde toe te brengen , dan of hy hem waarlyk zocht te dooden , en dus ieder Moord byna ongeftraft zoude moeten blyven , en niemand zynes leevens zeker zyn , indien hec genoeg was. voor eenen Moordenaar, te loochenen , dac hy ten ougmerke gehad had , den anderen te dooden : om deeze rede , zeg ik , ben ik van oordeel , dac , wanneer flechts eenig oogmerk om iemand ce wonden bleek , die mede onder Zedijja behoorde , en genoeg was om den doodflag in die geval als eenen eigenlyken Moord te doen aanmerken. Iemand , van wien die beweezen konde woiden , had een minften doen blyken , dac hy na het bloed eenes menfchen gedorsc had , en al wilde hy naderhand zeggen , ik beb juist niet al zyn bloed begeert, om mynen dorst te lesfeber, ; eene mindere hoeveelheid, uit eene goede wonde gevloeit, zoude my genoeg geweest zyn } konde hem die niec baaien ,