is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw evangelisch magazijn; of Mengelstoffen ter bevoordering van kennis en beoefening der godlijke waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 NIEUW EVANGELISCH MAGAZIJN.

4. Te bedenken, dat men zich eenmaal aan den Heere, en dus ook aan zijn Volk, met alle zijne vermogens, heeft overgegeeven; deezen moeten dan ook Hem, en hun, in de gevallen ten dienste zijn. Hier op mag ook toegepast worden, het geen er is in Hebreen. X: 38 ,• Zoo iemand zich onttrekt, mijne ziel heeft in hem geen behagen. — 5'. Lust, om oprecht en eenvouwdig te handelen; daar iemand aangenaam is, naar het geene dat hij heeft, niet naar liet geene dat hij niet heeft, volgends Pak/ms taal, 2 Korinthen VIII: 12. Of, om met den zelfden Apostel te fpreeken , uit Romeinen XIV: iS, Die den Heere Christus in deeze dingen dient , is Gode welbehaagelijk , en aangenaam den menfchen. — 6. God wil ook in het openbaar beleeden en verheerlijkt worden. Hij zij ook daar onze lof ! terwijl onze mond , zoo wel als ons hart, Hem toebehoort. — 7. Vereehigde kracht werkt fterker, en dus is er gegronde verwachting van eenen zegen ; volgends de Belofte van den Zaligmaaker: Ik zegge u , indien er twee van u faamenftemmen op aarde, over eenige zaak welke zij zouden moogen begeeren , dat dezelve hun zal gefchieden van mijnen Vader die in de hemelen is. Want •waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, daar btn ik in hun midden; Mattheus XVIII: 19,20, Ook liggen er, voor den voorbidder zeiven, deeze volgende nuttigheden in opgeflooten.

a. Hij die voorgaat in het gebed, is middellijker wijze meer bewaard voor afzwerven , waar aan men doorgaands, in het volgen van een"ander, meer open ligt.

b. Hier