is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e r N a t u u r , V. Onderh. 239

Het was natuurlyk haar te doen beginnen met de kleene gewyde historie van Sulpicius Severus, of met het kort i,0»rm mn A-nrr>line. Virrnr. daarvan af-

ÏRIEF IJVER DE OTti. VOEDING.

DC^lip van jrorwuM ' ) »-U —

neemendc dat niet van hem is. Meri behoorde voort te gaan met uit Cornelius Nepos, Cefar of andere goede Schryveren , die , fchoon eenvoudig, daarom niet te minder zuiver Latynsch zyn, eenige (tukken te neemen, zonder daar iets in te veranderen of te verfchikkcn. Maar de meeste meesters oenenen de kindsheid met fpreekmanieren, welken zy voor zeer nut houden, omdat zy, gelyk zy zeggen, naar het verftand der kindsheid gefchikt, en daar opzettelyk voor bedacht zyn. Wy achten die meesters bekwaam tot eene betere compofitie; maar wy klaagen hier óver hunne toegeevendheid zelve, over het wegneemen der rechte Latiniteit. Die fpreekmanieren,welke zy de kindsheid in de plaats voorhouden, verfcheelen nog meer van echt Latyn, dan de taal onzer plompfte boeren van die der befchaafdfte Hovelingen. Men vindt den aarr en den grond der Franfche taaie in onze dorpen ; zoude echter de

min-