is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van Karel Ferdiner.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 GESCHIEDENIS VAN ftaan!" zegt zy al zugtende, verbleekt over raa, geheel aangezicht, en zygt ais eene ftervende ia inyne armen neder. In de angst, waarin ik was, bad k nog zoo veel bezef, om het Huisgezin niet £ beweging te brengen, om dus de zaak niet nog verder bekend te maaken, zamelde alle myne krachten byeen, en breng haar, zonder hulp van LouifX zelve te zeer ontroerd was, in haar kamer te bed

ÏÏfS?**^ ^ ** Ja^uurige bezwy! rnmg weder tot Z1ch zelve kwam, en my verzot haar een oogenblik alleen te laten. ö Ik had dezen tyd gaarne te baat genomen, om met Louife, die zich op een ftoel had nedergewor pen, en by het bedekken van haar gelaat in traanen was uitgeborsten, af te fpreken, dat zy, zoo het nog helpen kon, aan haar zeggen eene andere draai zou geven; maar uit vreeze voor Julie had ik het iwt met om my van de deur te verwyderen, die ik half open gelaten had, om haar altoos in 't oog te

my. H,t hef lydend meisje lag op hare knieën, met gevouwen handen, en hare oogen, uit welken de traanen biggelden , dan naar den Hemel geri-t dan op et bed nederbukkende — 0p deze wtet *7 langer dan een kwartier uurs,'wanneer'k lï Biet langer konde uitftaan, en weder binnen tr Toen wisebte zy haar traanen af, en zette zicfiX het bed overeind. Ü Jn

» Zoo!" zeide zy, en zag my met eene teder Ia?, ehende ^ aan, die my door de Zie ding , Zoo! — U 5eQ reeds mej.kcJyt v4-ëudr2

i dcc'ï