is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edele gestrenge heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1795. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK,

VAN D K N HOOGEDELE GESTRENGE HEEREH CoHMIiiAKlSüÈN CiENEKAaL,

over ^eüeel Nederiandfch laaie' eo C*bo de Goede Hoop, Item

van de Wel-Ld e u s M ee r en der

HOGE IN DIASCHB

REGEERING,

lo tot, als buiten,

BATAVIA;

Mitsgaders

Van de Policique Bedienden , die var 1c Juftitie, de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie', &c., zo ah Ie zelve, onder ultimo December 1705 , tlhier in weezea zyn bevonden: Voom$, du . Der Gouverneurs, Directeurs, en Commandeurs% mitsgaders verdere Opperhoofden en mindere Bedienden, op de rejpettive Comptoiren van India. Nevens £"« Lyfl van de ferjounen, die gerep** trieerd, en één van die naar de lianencomptnren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

' Ti BAT A V lA

Gedrukt by Compagnies Drukker PIET ER tamGEEMEN, Mn approbdtit vanHuitne Üoog- EdelbidiÉS