is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreffende de krijgsverrichtingen in de Carolinas. ii£>

de legers Noordelijk of Zuidelijk optrokken. Of. fchoon dus Lord Cornwallis dwars door NoordCarolina naar Virginie trok, befchouwde nogthans het volk die beweging zyner Lordfchap wederom in het licht eener terugtrekking, om dat het Amerikaanfche leger naar Zuid-Carolina terug keerde.

Zoo lang de beide legers nog in Noord-Carolina waren, was de moed der Gemeenebestgezinde ingezetenen van Zuid-Carolina (taande gebleven door de wakkere poogingen van Sumter en Marion. Deze voortreflyke partygangeren waren in het veld gebleven in het midden hunner vyanden, en hadden niet gewanhoopt aan het behoud van den Haat, offchoon het leger van het Congres tot in Virginie gedreven was. Zy hadden hunne manfchappen van paarden voorzien, en dus maakten zy gezwinde bewegingen en deden onverhoedfche aanvallen. Met hunne ligte troepen onderfchepten zy de Britfche geleiden, beftookten hunne buitenposten, ligteden hunne kwartieren op en onrusteden hunne uitgezonden benden met zulke herhaalde aanvallen, dat dezelve verplicht waren om altijd byzonder op hunne hoede te zijn. Aan de Westelyke grenzen van den flaat werd Sumter krachtdadig onderfteund door de Overften Niel, LaceV, Hill, Winn, Bratton, Brandon en anderen, die alle tot Officieren der Landmilitie aangefteld waren en vele vrienden hadden; terwijl Marion aan denNoord-Oostelyken kant op gelyke wyze aanmerkelijk geholpen wierd, door de wakkere poogingen van de Overften Peter Horri, Hugh Horry, John Baxter en James H 4 Pos,