is toegevoegd aan je favorieten.

Julia St. Laurence, of De schoone onbekende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fartigen lag : nu lieve Seymour gy zult dezen avond immens komen? Zegt toch tegen Mevrouw Vernon, dat ik byna fterf van verlangen om haar weêr te zien, en haar geluk té" wenfchen met hare overwinningen over IVoodUy. Hy fprak wel is waar voorlede nacht vele mooie dingen, en zworf uit het een vertrek in het ander. Mevrouw Tankerville, agter na; maar dat blvft onder ons, en zeg haar daar maar niets van, hoewel het gehele gezelfchap het heeft gemerkt. " Na dat zy nu eindelyk haar kwaaeiaartig nieuws aan Lady Scymonr had medegedeelt, fprong zy uit cie kamer zon, er dat zy my ter naauwerpood van ter zyde aanzag.

Hier op kwam Lady Seymour met een ern» ftig gelaat na my toe en zcide, Mevrouw St. Laureuce vertelt toch zomtyds niet weer over, wat gy misfehien hier of daar hoort. Gy kent den toon nog niet der voornaamc gezelfchappen, en het is u misfehien nogon. bekent, dat wy alleen door geheimhouding eenen trap van aanzien winnen. Het gemeene volk heeft immers geen begrip van onze befchaafdheid, en het zou van onze onfchul. dige vermaken duizenderly fchandelyke ver-

kla-