is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus bleef de thans hei-Heide ruft en veiligheid in Appingadam gelukkig bewaard, zo dat ook de claflicale Kerkvergadering, op dienzelven dag, aldaar zyn ongeftoorden voortgang kon hebben.' Met Regee. ringszaaken, of l'ropofitien op het Raadhuis, de Regeeriugs bcftelling en uitoeffening direftelyk concerneerende (gelyk het in de Sententie van J. T. Laminga luidt) heeft hy , noch hebben zich de Genoot. fchappen,hier immer bemoeid. Hier van zou my, met wien zy dagelyks vertrouwend fpraken, iets bewuft zyn geweeft, Hoe zeer overeenkomftig de uitdrukkelyke dringen, de begeerte der Regeering, in het verder gedrsg en verblyving, ook gehandeld is, ter geruftftelling en beveiliging tegen de wel verdreevene doch noch in giftingzyn. de Tlunderaars (welker aanval, vooral des nachts op de buitenpoften, 't zy te voet of ook te paard, men nog alszins vreesde) kan ten allen tyde, uit de voor handen zynde en de verzorging hier omtrent in 't algemeen aanbeveeiende Eedgenootfchaps Aften, overvloedig gezien en bevveezen worden; waarop ik my, gelyk by alle andere openlyke ftukken , met aanwyzing derzelve, hier kortheids halven alleen beroepen moet. Het verzoek om te blyven kon niet zonder het aanbod van inkwartiering zyn ; gelyk dan ook de befchikkingen en orders hieromtrent billyk, door de Regeering, m niet door de

Ge-