is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& HET EUANG- VAN MARCUS. vs. ix—29.

Gencevng van een maanzachtigen, o/ fcezi^i

Bij de terugkomst tót zijne leerlingen 14 zag hij hen van eene menigte volks omringd, en de geleerden met hun twistende.] Het 15 geheele volk verfchrikte, zo dra het hem zag, hep toe, en groette hem. | Hij' vraag- 16 de de geleerden, waarover zij met hun twistten?! één dan uit het volk antwoordde: 17 . Rabbi! ik heb mijn zoon tot u gebragt, die een ftommen geest heeft ;| daar deze 18 hem overvalt, werpt hij hem op den grond, dan fchuimt hij, en knarst met de tanden^ en daarbij vergaat hij geheel/ Jk verzogt uwe leerlingen, dat zij den zeiven zouden , uitarijven1.. maar. zij konden niet. | Hij ant-19 .woordde hun: gij ongeloovig geflacht, hoe lang zal ik bij u zijn? hoe lang zal ik u yerdraagen? brengt hem mij hier.j Zij 20 bragten hem: zo dra de geest Jefus zag -kreeg de jongen trekkingen, viel op de aarde, wentelde zig, en fchuimde.| Jefus 2r vraagde den vader, hoe lang hij deze toe.

val-

CO Matth. XVII: 14—21. Luc. IX: 37-42.

vs. 15. Het geheele volk verfchrikte] Het fchijnt wel aan den twist der Geleerden tegen de leerlingen deelgenomen, en met genoegen gezien te hebben, dat de leerlingen van hun in 't naauw gebragt wier! den ; d« ch warneer het den grooten leeraar en won. derdoencer zeiven ziet, zo verfchrikt het