is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe overzetting des Nieuwen Testaments met aanmerkingen voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. VII.

117

worden zijt.j De wet hebt gij gekreegen, 53 en dezelve als wet der Engelen aangenomen, maar niet gehouden. |

Als zij dit hoorden, wierden zij vol 54 woede, en Knarsten met de tanden over hem:| maar hij rigtte, vervuld met den 55

hei-

vs. 53. en dezelve als wet der Engelen aangenomen'] De Jooden hadden grootendeels het gevoelen, dat de wet door de Engelen gegeeven is. In de beide eerfte Hoofddeelen van den Brief aan de Hebreen koomt hetzelve voor, doch wordt eigenlijk niet beweerd, maar alleen getoond, dat ook als dan, en dit, toegegeeven zijnde, het door den Zoon bekendgemaakte • Euangelie heerlijker is, dan de wet: Stefanus daarentegen neemt het zelve geheel aan. Wie meer hierva» begeert te weeten, d;en verwijs ik op mijne Erklaerung des Briefes, an die Hebraeër, bladz. 96—107. van de tweede uitgaave van het jaar 1780. waar ik te gelijk aangemerkt en beweezen heb , dat de wet door de Engelen gegeeven is, tweeërleié zin kan hebben 1. eenen figuurlijken: het is onder blikfem en donder (welken de Hebreen ook Engelen en Gezanten Gods noèmen) en door hemelfche itemmen gegeeven; en in dezen zin laat de Schrijver van deze Brief het gelden; 2. eenen geheel eigenlijken, en in dien neemt het Stefanus.

vs. 55.] 't Geen Stefanus bier ziet, ziet bij. in eene verrukking of gezigt: waarlijk heeft zich dè heerlijk}, heid Gods, en Jefus aan derzelver rechtehand aan deji Hemel niet ontdekt, anders moest ook het Gerecht, het omftaande volk, ja Paulus zelve dezen gezien hebben, doch niet dezen, maar, wanneer men Lucas woorden volgt, alleen Stefanus zien dezelven. Het ware bijna overtollig, dit te zeggen; dan, daar veele Uitleggers beweeren, dat de Heerlijkheid Gods, en Jefus zigtbaar voor de oogen van allen aan den Hemel verfcheenen zijn, heb ik liet noodig geoordeeld, eene verklaaring voortekoomen, die de geheele gefchiedenis H 3 ors-