is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazijn van geschiedenissen, romans en verhalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MARQUIZIN van MAZZINI. 439

onrustige eeuw ten flerkflen onderfcheiden. En dus hielden zijne pligten als krijgsman hem geftadig onledig, terwijl hij al het overige van zijnen tijd geheel aen het vestigen van het geluk zijner naestbcftaenden ten koste leide.

Mevrouw de Menon, welke de duidelijkfte blijken van hare verkleefdheid aen de Marquize gegeven had, vond in de terugkomst harer vriendin in de menfchelijke zamenleving, thands, eene voldoende getuige van haer huwelijk met haren overleden Echtgenoot, en erlangde dus, hier door, die goederen weder, die men haer, te onregt, zoo lang onthouden had. Dan , de Marquize en hare hinderen , met reden gevoelig voor de ontvangen bewijzen harer vriendfchap, en door derzelver verdienften ten naeuwften aen haer verbonden, haelden haer over, om het overige harer dagen bij haer, te Napels, te blijven doorbrengen.

Emilia, op het fterkst aen hare bloedverwanten gehegt, bleef bij de Marquize, hare moeder, welke thands haer geflacht in het kroost van Julia en Hippolitus herleven zag. En dus omringd van hare kinderen en vrienden, terwijl zij zich geftadig bezig hield met het hart van een opkomend nagedacht te vormen , vergat deze waerdige vrouw • ganfchelijk hare voormacis geleden rampen.

* ft

Hier eindigt het handfchrift. Dan, aen ieder, die deze gefchiedenis opmerkzacm betragt, leert dezelve,

hoe