is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXODUS XXXII. 372

wet, Deut. 13: 6-11..en daerby opmerken, dat hier alleen in 't korte het hoofdzakelijke van 't bevel gemeld wordt, terwijl het uit vs. 29 blijkt, dat Mofe meer woorden gefproken heeft, tot nader onderricht der byzonderheden, welke ds Leviten in de uitoefrening van deze ftraf hadden waer te nemen. Schoon hier derhalven van geen anderen dan broeders , vrienden, en nabeftaenden uitdruklyk gefproken wordt , mag men, met grond, denken , dat hier onder ook de overigen begreepen zijn , en deze woorden in den -zoo even gemelden zin moeten verftaen worden. Het is dan zeer waerfchijnlyk, dat het grooter deel des volks, dat zich door de eerfte aenftokcrs van dit kwaed had laten vervoeren , door de terugkomst van Mofe, het zien verbreken der fteenen tafelen, en 't verbranden van het kalf, reeds de danfende reijen verlaten, en naer hunne tenten bedroefd te-* rug gekeerd Waren, en dat deze thans, door een nog grooter getal , op het hooren van dit ftraf-bevel, gevolgd wierden , zoo dat 'er niet dan een troep belhamels alleen nog óverbleeven, die in hunne onbetamelyke vreugde wilden voort ■ varen , of zelfs nieuwe beroerten zochten aenterichten ; dezen moesten de Leviten, zonder genade, zonder eenige verfchooning, al waren 't ook hunne naestbeftaenden en lieffte vrienden, dooden: waerby men dit wel moet opmerken, dat zy geen last kreegen, om in eenige tente der Ifraëliten in te gaen ter oeffening van deze ftraf , maer alleen door het leger doortegaen, en die genen, welke hen daer ontmoeteden , onder kennelyke blijken van hunne aenhoudende verkeerdheid, op gezegde wyze, te ftraffen, waer door de hier bevolen ftrafoeffening alleen den meestfchuldigen en hardnekkigften moest treffen.

2(S. Ende de fonen Levi deden nae het woort Mofe : ende daer vielen van den volcke op dien dagh ontrent drie duyfent man. Een mlsverftand van fommige Ouden , welke 1 Cor. 10: 3< op deze gebeurtenis betrekl.elyk achteden (daer die plaets op het geval Num. 25 ziet) , is oorzaek geweest , dat de Latijnfche overzetting hier, in plaets van omtrént 3000, gefield heeft 23000. terwijl de Hebreuwfche texc , en alle de oude vertalingen ,

II. DEEL.