is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

447

NICOLAUS GABRINI RIENZI,

TRIBUNUS DES VOLKS VAN ROME IN DE XlVtk EEUW.

Een historisch verhaal, dat uit echte Stukken getrokken is.

Vervolg en Slot van bladz. 304.

In het eerst fcheen de Tribunus zich weinig te kreunen aan de verwoestingen, die door het vercenigde leger van den Adel in de omliggende ftreeken der Stad gepleegd wierden. Hy zag veel eer een geruimen tyd derzelver uitbarftingen van woede en roofzucht gelaten aan , in de vaste overtuiging , dat zyne vyanden daardoor zich by de Romeinen des te meer gehaat zouden maaken. Doch eindelyk verdroot het toch het volk , zich langer zo ongeftraft te laaten verderven. Alle inwooners van Rome ademden wraak, en allen verzogten zy demoedig den Tribunus , dat hy hen, hoe eerder hoe liever, van deeze oulydelyke verdrukkingen wilde veiiosfen. gabrini verzuimde nu geen ogenblik , om den vyand met een niet minder •aanzienlyk leger het hoofd te bieden. Intusfehen hield hy het toch voor raadzaam , niets in het open veld te onderneèmen , maar zich alleen tot Ronies verdeediging te bepaalen, en wel om redenen, dat hy niettwyfelde, of men zou, zoras mogelyk, die Stad zelve aanvallen, in welke de tegenparty geen gering «etal aanhangers waande te hebben. Ö In de daad verfcheen ook de armee van den vyand kort daarop voor Rome. Doch derzelver hoofdman* Ff 4 neu