is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tribunus des v0lüs van rome. 449

grendels , en zochten zich met geweld den weg ten iiitval te openen.

De ionae colonna , een zoon van den ouden Gouverneur wierd naauwlyks gewaar , dat de poort geopend was, of hy fprong op heeter daad , zonder zich te bekreunen , of iemand hem volgen zou, met gevelden lans, de Stad in. Ontfteld over zulk een onverwachten aanval, en in den waan dat hem het gantfche vyandelyk heit op de hielen volgde, nam de vo'or weinig ogenblikken nog zo ftoutmoedige poortwacht de vlucht, en hy vervolgde hen met even den zelfden moed, of veel meer met dezelfde vermetelheid, waarmede hy den aanval gewaagd had. Doch de ydele vrees, die gabrini's krygsknechtcn zo fnel bevangen had, duurde niet lang. Zy wierden ras genoeg hunne eerfte dwaaling gewaar, èn even zo gezwind als zy gevlucht waren, keerden zy weder te rug en omringden den al te ftoutmoedigen jongeling. Daar hem op deeze wyze de aftocht geheel afgefneden wierd, wierp hy zich achter een vervallen gebouw, met het ftaudvastig befluit, om zyn leven zo duur als mogelyk tc verkoopen. Doch van alle kanten omringd, kost hy dc overmacht niet langer wederftaan ; hy fneuvekle onder dc eerfte Hagen van zyne verbitterde vyanden.

De oude colonna , ongerust over het noodlot van zynen zoon , en vol van het droevigst voorgevoel, ylde nu zelf de Stad in. Hy kwam in het 'zelfde ogenblik op het bloedig ftrydperk aan, toen zyn zoon den laatften adem uitblies. Wanhoop en woede verleenden krachten, die zyne ouderdom hem ontroofd had. Gelyk een leeuw, wien men zyne jongen ontfreelt, viel hy op de moordenaars van deezen zynen geliefden Ff 5 zoon