is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oi

VERSLAG VAN HET GEVOELEN VAN DEN HEER ËAILLY, OVER DEN OORSPRONG DER WETENSCHAPPEN EN DE HERKOMST DEPv VOLKEN VAN ASIEN.

Vervolg en flot van bladz. 545.

In myne voorige verhandeling heb ik den zaakelyken inhoud opgegeeven Van de vyf eerfte brieven van den Heer bailly, over den oorfprong der wetenfchappen en de herkomst der volken van Afiën; thans zal ik voortgaan , om de vyf overige brieven op dezelfde wyze te behandelen.

Men zal zich herinneren, dat de {tellingen, in de eerstgemeldcn vervat, deeze waren: de oudfte volkeren van Afiën, die -wy kennen, te weeten, de Chineezen , de Indiaanen , en de Chaldëen , kunnen de uitvinders niet zyn geweest van de wetenfchappen , die wy onder hen aantreffen;'zy waren 'er flegts de bewaarders van, zy moeten dezelven van anderen ontleend hebben. Voorts; 'er heerscht tusfehen de overleveringen , gebruiken, wysgeerte, godsdienstplegtigheden en wetenfchappen deezer aloude volkeren, een blykbaare overeenftemming. Vervolgens; deeze overeenftemming kan geenzins het uitwerkfel zyn van mededeeling, of onderlinge gemeenfehap tusfehen deeze volkeren. En tot hiertoe ftrekte zig myne voorige verhandeling uit. Myne tegenwoordige zal de volgende {tellingen trachten te verdedigen: Deeze overeenkomst der aloude volkeren van Afiën kan ook niet gegrond zyn op de. aigemeene natuur van hec

menschdom: . maar haar grond moet gezogt wor-

Yy 2 den