is toegevoegd aan je favorieten.

De zegepraal der menschlievenheid over de dweeperij en het bijgeloof, of De heilrijke vrugten der volksverlichting in Vrankrijk. (Een Fransche geschiedenis).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(87)

verdocmlijk bedrog, geen vlak op mijne liefde legt! dat mijn hart niets misdeed! dat ik voor haar dezelfde gebleeven ben! — Smeek haar , dat dit noodlottig toeval toch geene* verandering in ons groot plan moge maaken, anders dan in den tijd. Ik zou haar zelf komen fpreeken, dan! dit is te gevaarlijk. Zekerlijk zal men een waakend oog op mijne terugkomst houden, welken men vast verwagt. Eene onbedagte ftap zou mij mooglijk voor eeuwig van haar ontzetten.

Ik verlaat mij geheel op u. Haast u, mijn waarde Vriend! vertoef geen oogenblik. Ik ben niet gerust, ik heb geen leven, zo lang ik niet zeker ben, dat Elize ook gerust is, en dat zij weet, wat er eigenlijk van de zaak zij.

Vervoeg u ten eerfcen bij Jufvrouw Geertruda. Deeze zal u het best te regt kunnen helpen. — Indien gij Elize fpreekt, — o! mogt gij haar fpreeken! — kusch haar dan voor mij! — Ik zal ceten , noch drinken, rusten noch fiaapen , alvoorens ik uw befcheid hebbe.

Deezen bekoomt gij door een Expresfe. Wilt gij hem weder gebruiken, doe het! Hij zal op uwe wenken vliegen.

F 4 En