is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Claupius CiyiLis.

Civilis komt als vijand ten v'óorfphijn.

3* GE SC H IEDENIS

doen kennen door vijandlijke aanflagen, enhetongeftraft verlamden van Caligulas befpotlijke krijgstochten. Hij wordt voor Veldheer uitgeroepen , op een fchild gezet, het Volk verzaamt rondsom hem en trekt onder zijnen (landaard op. De Legerplaats der Romeinen te overmeefteren en te berooven , hun te" noodzaaken de fterktens, die tot wapenhuizen, inden oorlog, en tot voorraads verzamelplaatzen, in tijd van vrede, dienden, in brand te lteeken , de Romeinfche Kooplieden en Zoetelaars, die gerustlijk rondsom zwierven, van alles te ontzetten , was voor de Kanifaaten en Friezen , die zich bij hun vervoegd hadden , flegts het werk van een enkel oogenblik. De roof, van daar gevoerd , moet zeer aanzienlijk geweest zijn, als men de ligging van het Eiland der Batavieren in aanmerking neemt, zogefchikt, om de verzamelplaats en het middelpunt des handels tusfchen Gallie en Germanie te zijn, en bedenkt, hoe de Romeinfche Legermagten en Flooten, op de Krijgstochten, hier geftadig aan en afkwamen.

In kleinen getale verzamelden zich de Romeinen op 't bovenste gedeelte des Eilands. Civilis was van oogmerk, al het aandeel, 't geen hij in de toegebragte nederlaag hadt, te vermommen, en daar hij met de daad voor hadt, hun te verftrooijen, om ze te gemaklijker te onder te brengen, verzogt hij hun, na de legerplaats weder te keeren, en bood hun de hulp zijner Bende aan, om het oproer , door een hand vol Kaninefaaten veroorzaakt, te dempen. Maar de Germaanen, door hunne oorlogsdrift, wat 'er van

de