is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben wy d'Eer voor ons advis in deeze, aan Ulieden voortedragen het volgende Befluit:

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende „ het Rapport haarer Perfoneele Commisfie, op eene „ gedaane reclame, door Roomsch-Catholyke Arm„ Voogden, alsmede op het op die gedaane reclame, ,, ingezonden Bericht van den Raad der Gemeente van „ Ameland, by Befluit van den 29. April deezes Jaars „ in haare handen om confideratiën en advis ge„ fleld."

En overwegende, dat den dringenden nood der Ar» men, op Ameland allenzins vordert, dat omtrent de bedeeling der Armen, en het verftrekken der Föndfen van dien, alle twyffeling, en daaruit voortvloeiende ilagnatie worde weggenomen, verklaard, dat 'er ten deeze beftaat onverwylde noodzaaklykheid:

Wyders overwegende , dat den Raad der Gemeente op Ameland, allenzins avouëerd, dat die Fondfen waarop de gedaane reclame door Roomsch-Catholyke Arm - Voogden is gedaan , zyn beflemd, tot onderftand en ten behoeve der algemeene Armen aldaar.

Overwegende, dat dien ten gevolge de billykheid en rechtvaardigheid vordert, dat die algemeene Fondfen eene algemeene onderfieuning moeten aanbrengen:

Befluit: dat den Raad der Gemeente op Ameland gehouden en verplicht is, om van het Turf-CollecT:' tot vier Penn. per Mand, als mede van de Donatie door Vrouwe Rixt van Donia, mitsgaders van alle verdere zoodanige Armen - Fondfen, als ten behoeve van de algemeene Armen, zyn bellemd, verordend, of gegeven insgelyks eene algemeene bedeeling te doen, en zulks zonder onderfcheid van welke Geloofsbelydenis: invoegen dat aan ieder Kerkgenootfchap, na rato, en in evenredigheid van het getal van deszelfs noodlydende, de loedeeling zal moeten plaats hebbende.

En zal hiervan by ExtracT; worden kennis gegeven