is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOONEREN VAN GtlINEA. 231

Door Makelaars.

Als de Americaanfche Planters flaaven behoeven, dan geeven zij fomwijlen aan de makelaars de commisfie, die op de fchepen gaan, en alle de llaaven, de z eken uitgezonderd, aanneemeu; maar alvoorens den koop te fluiten, onder/.oeken zij deeze menfchen met de grootfte naauwkeurigheid ; zij onderzoeken niet wie de vernuftigflen, maar wie het ftcrkst gezenuwd zijn; of zij in ftaat zijn om een langen zwaarcn arbeid te verrichten; of zij gefchikthcid hebben om zig alle grilligheden te getroosten; en fomwijlen doet men onderzoek omtrent dingen die de mcnschheid doen bloozen, en die men zig omtrent het vee zoude fchaamenl

Door veiling.

Zo de koop dus niet gcflooten wordt, of dat de makelaar geene comtnisfies heeft, dan legt de Capitein eene verkooping aan : ten dien einde flaat hij eene foort van fchuur op, alwaar zij aan den meestbiedenden verkocht worden; maar men verkoopt doorgaands aldus alleenlijk de zieke Negers, of de door den gclcdenen honger verzwakten ; en het zijn of Jooden, of Heelmeesters die hen op fpeculatie koopen : zij neemen die met zig, om te geneezen en vcttemaaken; en zij die behouden worden vergoeden de fchade der gcftorvenen. Zo de Capitein veele zieken heeft, dan bedient P 4