is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 MENGELWERK VAN HÊf

Vroedfcbappen der Stad Dordrecht, omtrent het gefcKH daar over waar by wy hebben goedgevonden onvermindert de overneem ing van het 2de Lid der laatst gem. Misfive, dezelve Misfives en bylaagen; by dezelven Refpeöivelyk gevoegd, te (lellen in handen van UL. om ons daar op ten fpoedigften te dienen van derzelver berigt en Advies, waar meedewy UL. in de befcher-

ming Godes beveelen.

Gefchreeven in den Hage, den 16 Maart 1786.

Ter Ordonnantie van de Staaten, (Was geteekent) C, CLOTTERBOOKE,

Ook meende de Heer Stadhouder door de Refolutie van den Oud-Raad, hoe zeer ook (leunende op de onverbreekelyke grond wetten van onze Stad, in zyn recht te zyn verkort, weshalven Hy zich by Hun Ed. Groot Mog. vervoegde met de navolgende Misfive.

Edels Groot Mogende Heeren, BjZonderé Goede Vrienden!

W y zvn geinformeert dat by den Oud - Raad beneevens de Goede Lieden van den Achten der Stad Dordrecht by pluraliteit van ftemmen is gerefolveert, om geene Nominatie van Burgemeesteren derzelve Stad aan ons in onze kwaliteit als Erfftadhouder der Provincie van Holland te zenden, maar de Electie voor het vervolg van alle Burgemeesteren, , by den Oud - Raad en Goede Lieden van den Achten zeiven te doen, teegens de nadrukkelykfte en ferieus-e proteftatien van verfeheide Leeden der vootfz Regeering.

Wy hebben deeze Refolutie niet anders kunnen confidereeren, dan als onwettig en onbeftaanbaar; en vermeenen dat de Oud • Raad zonder voorafgaande kennis en tusfchenkomst van Uw Ed. Groot Mog. in allen gevalle daar toe ten eenemaal is onbevoegt, en vinden ons dus verpligt de voorfz. demarche te brengen ter kennisfe van Uw Ed. Groot Mog. met ernstig en in-

ftan-